วันที่   15   มีนาคม   2566
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องอนุสรณ์แห่งความดี 08.30-12.00   - คัดเลือกผู้รับจ้างตรวจสุขภาพนักเรียนและบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน  5  นางรัศมี วงษ์สมบัติ