วันที่   15   กุมภาพันธ์   2566
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ (โสตทัศนศึกษา) 08.30-16.30   - กิจกรรมเสริมสร้างสุข ค้นพบคุณค่า นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 (ใช่เฉพาะเก้าอี้ ไม่ใช้โต๊ะครับ)  250  นายอนุกูล มังคลัง