วันที่   6   มกราคม   2566
ห้อง เวลา รายการประชุม จำนวน ผู้ขอห้อง
 ห้องประชุมจันทร์ประดิษฐ์ (โสตทัศนศึกษา) 13.00-16.30   - ประชุมนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์และแผนการเรียนวิศวะ  115  นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์